Són les normes que regeixen el funcionament de la comunitat, regulen les relacions entre propietaris i contribueixen a la bona convivència a la finca.

Quan es constitueix una comunitat de propietaris en una finca o conjunt d’immobles, cal registrar la nova entitat i redactar els estatuts. Aquests són un document legal que estableix les normes i regles que regeixen el funcionament de la comunitat i regulen les relacions entre els propietaris.

Què inclouen els estatuts?

Entre altres aspectes, els estatuts defineixen l’organització i el funcionament de la junta de propietaris, la periodicitat de les reunions i la manera com s’han de convocar, el dret de vot i de participació en aquestes reunions i regulen la presa de decisions referents a la finca.

També estipulen les obligacions dels propietaris i els seus drets, incloent-hi aspectes com les quotes de manteniment, la neteja de les zones comunes o les normes estètiques. Poden incloure també la manera com s’han de distribuir les despeses puntuals per reparacions o reformes a la finca.

Als estatuts de la comunitat poden figurar les normes de convivència que regulen l’ús de les àrees comunes, la prohibició de fer soroll a certes hores o altres aspectes que puguin generar conflictes entre els propietaris. Un altre aspecte a regular és la realització d’obres o reformes als habitatges, amb exigències sobre com notificar als veïns que es faran obres, o limitacions si aquestes afecten les zones comunes o visibles.

Perquè els estatuts de la comunitat de propietaris siguin vinculants i, per tant, de compliment obligat per a tots els propietaris, han d’estar inscrits al Registre de la Propietat i disponibles a tercers, perquè els futurs compradors d’habitatges o parcel·les a la finca els puguin consultar abans de comprar.

No totes les comunitats tenen estatuts

Que les comunitats de propietaris disposin d’estatuts no és obligatori, i quan una comunitat no en té, es regeix per la Llei de propietat horitzontal, que inclou una normativa genèrica sobre el repartiment de despeses i els drets de votació en la presa de decisions. Com que redactar uns estatuts que compleixin les condicions per ser vinculants, i que no contradiguin la Llei de propietat horitzontal, cas en què quedarien invalidats, no és una tasca fàcil. Per això, des de MR Gestió a Cambrils recomanem deixar la redacció i presentació al Registre de la Propietat a una empresa especialitzada.