Es tracta del pacte previ a la compravenda d’una propietat que vincula les dues parts i fixa unes conseqüències en cas d’incompliment.

El contracte d’arres és el pas previ al procés de compravenda d’un immoble o propietat abans de signar l’escriptura pública, en què les dues parts acorden de manera privada les condicions de l’operació. Hi ha diverses tipologies de contracte d’arres i a MR Gestió, a Cambrils, ens encarreguem de redactar-les i assessorar tant el venedor com el comprador perquè es tracti d’un procés just.

Quan s’acorda la venda d’una propietat immobiliària, les dues parts han d’estar d’acord com es farà el procés, i la manera de formalitzar aquest acord i garantir que la transacció segueix endavant és signar un contracte d’arres. Habitualment, aquest acord serveix per assegurar al comprador que l’immoble no es vendrà a un altre interessat mentre busca finançament per efectuar la compra. Al contracte pot figurar una clàusula que eximeixi de responsabilitats al comprador si a aquest no li concedeixen una hipoteca adequada, ja que cada contracte d’arres es redacta segons les condicions que acordin ambdues parts.

En aquest contracte s’especifica que el comprador lliura una part del preu total de l’immoble com a garantia de compra, aquesta quantitat depèn dels signants, però normalment oscil·la entre un 5 i un 15% del preu. Tot i que es tracta d’un acord privat que no s’ha de presentar a cap registre oficial, l’incompliment del contracte d’arres té conseqüències legals per a les dues parts.

Arres Penitencials

Es tracta de la modalitat de contracte d’arres més freqüent i regula segons l’article 1454 del Codi Civil. En aquest cas, les condicions són que les arres formen part del preu de venda, i que si el comprador incompleix el contracte, perd la quantitat avançada, mentre que si és el venedor qui infringeix les condicions, està obligat a pagar al comprador el doble de la quantitat acordada.

Arres Confirmatòries

En aquest cas, les arres també es consideren part del preu de venda, però les conseqüències per incompliment varien una mica. Es regula segons l’article 1124 del Codi Civil i estipula que si una de les parts pretén incumplir el contracte i no continuar amb la compravenda, l’altra li pot exigir que ho faci o rebre una indemnització per danys i perjudicis.

Arres Penals

Aquesta modalitat està regulada per l’article 1152 del Codi Civil i estableix que les arres no són part del preu total de venda, i vincula ambdues parts a complir el contracte com a obligació per clàusula penal. L’import de les arres són la quantitat acordada com a indemnització per danys i perjudicis en cas que una de les parts decideixi no seguir endavant.

En tots els contractes d’arres, sigui quina sigui la modalitat, s’estipula un termini màxim per formalitzar la compravenda. Aquest termini acostuma a ser de tres mesos, però es pot variar si així ho desitgen les parts en el moment de la redacció del contracte.

Al document d’arres han de figurar les dades personals de totes les parts implicades en la compravenda, dades específiques que identifiquin l’immoble, les condicions jurídiques en què s’efectuarà la venda i les condicions de lliurament de l’immoble, la data en què s’efectua la signatura i la data màxima en què s’ha d’efectuar la compravenda, les conseqüències per incompliment del contracte, el preu total de l’immoble, la quantitat de les arres i la tipologia de contracte, segons l’article del Codi Civil que el reguli.

A MR Gestió ens encarreguem de tots els tràmits de la compravenda d’un immoble i redactem els contractes per garantir que el procés sigui un èxit. A la nostra oficina de Cambrils, el nostre equip estarà encantat de resoldre qualsevol dubte sobre tots els passos que cal seguir a l’hora de vendre o comprar un habitatge.